Polityka prywatności

1

Cele polityki prywatności
W celu poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników strony internetowej www.bestwarsaw.pl (dalej: „Strona”) została opracowana niniejsza Polityka Prywatności i Cookies (dalej: „Polityka”), która przedstawia zasady funkcjonowania Strony, zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony, informacje o zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony oraz o przysługujących Użytkownikom Strony uprawnieniach z tym związanych. Użytkownicy Strony są proszeni o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i Cookies przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.

2
Ochrona danych osobowych
W ramach funkcjonowania Strony i korzystania ze Strony przez Użytkowników Strony mogą być zbierane i przetwarzane, na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności i cookies, dane osobowe Użytkowników Strony. Dane osobowe Użytkowników Strony są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

3
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest spółka RKK INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 55, 05-510 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000233676 , NIP 1231056662 , REGON 140156216 (dalej: ,,Administrator”).

4
Zakres i kategorie przetwarzania danych osobowych
W ramach funkcjonowania Strony i korzystania ze Strony przez Użytkowników Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Użytkownika Strony, w szczególności w zakresie danych o logowaniach, informacji o dokonywanych aktywnościach na Stronie, adresu IP urządzeń, z których korzysta Użytkownik Strony, nazwy domeny, rodzaju przeglądarki. Dane osobowe Użytkowników Strony mogą być też zbierane za pośrednictwem plików cookies. Część danych osobowych Użytkowników Strony jest udostępniana przez Użytkowników Strony samodzielnie, w tym przez wypełnienie formularza na Stronie. Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe Użytkowników Strony: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dalsze dane niezbędne do prawidłowego świadczenia usług: adres zamieszkania, adres do korespondencji.

5
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony:
a) marketing bezpośredni i promocja usług własnych Administratora – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO)
b) przedstawienie Użytkownikowi Strony usług Administratora zgodnie z zapytaniem skierowanym przez Użytkownika Strony – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);
c) realizacja umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Strony – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),
e) odpowiedź na reklamacje i skargi – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do odpowiedzi na złożoną reklamację lub skargę (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
f) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegających na ochronie jego praw,
g) w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Strony, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
h) w celach technicznych i administracyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora art.6 ust.1 lit. f RODO), czyli zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i zarządzania nim.
2. Dane osobowe Użytkowników Strony mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu prowadzenia korespondencji lub w związku z wykonaniem umowy
- podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony,
- podmiotom obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne Administratora lub podmiotom udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne,
- podmiotom świadczącym Administratorowi pomoc prawną,
- podmiotom świadczącym Administratorowi usługi zarządzania nieruchomościami,
- notariuszowi, przed którym mają się odbyć czynności związane z transakcją najmu nieruchomości.
3. Dane osobowe Użytkowników Strony nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe Użytkownika Strony oraz inne dane pochodzące z plików cookies mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na dopasowaniu treści Strony, w tym reklam, do zainteresowań Użytkownika Strony, jego preferencji, oczekiwań i lokalizacji. Dane te będą mogą również zostać wykorzystane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

6
Wymóg podania danych osobowych
Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika Strony za pośrednictwem Strony jest dobrowolne, z zastrzeżeniem jednak, że niepodanie określonych w formularzu danych uniemożliwi kontakt zwrotny z Użytkownikiem Strony lub zawarcie umowy najmu z Użytkownikiem Strony. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, jednakże może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda, np. na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO.

7
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
1. Użytkownikowi Strony przysługuje, w każdym czasie, prawo do żądania dostępu do jego danych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim dane Użytkownika Strony są przetwarzane na podstawie jego zgody, Użytkownik Strony może ja wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt XI niniejszej Polityki prywatności. Nie wpłynie to na zgodność z prawem wykorzystania danych Użytkownika Strony przed jej cofnięciem.
2. Użytkownik Strony ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W takim przypadku Użytkownik Strony może złożyć sprzeciw bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny, a Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
- z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika Strony, gdy podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika Strony jest uzasadniony interes Administratora. W takim przypadku Administrator nie będzie już mógł na tej podstawie przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże istnienie innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dla celu skorzystania z powyższych praw Użytkownik Strony może skontaktować się z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt XI niniejszej Polityki prywatności.

Pełną treść praw, o których mowa w niniejszym punkcie Użytkownik Strony znajdzie w przepisach RODO.

8
Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

9
Pliki cookies
Przeglądarki internetowe mogą przechowywać małe pliki tekstowe – tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik Strony. W plikach cookies są zapisywane informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności informacje dotyczące domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do zadań takich plików należy zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony oraz usług, które są dostępne za jej pośrednictwem. Pliki cookies umożliwiają również analizę aktywności Użytkowników na Stronie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Użytkownik Strony wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia dla celu zapewnienia poprawnego działania Strony i realizacji dalszych celów ich zastosowania już w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach Strony. w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony, w celach analitycznych i statystycznych, marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do Użytkownika Strony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO.

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę obejmują:
- sesyjne pliki cookies - obecne w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony,
- trwałe pliki cookies - pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie.

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych na komputerze Użytkownika Strony. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika Strony. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Użytkownik Strony może cofnąć zgodę w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w celach marketingowych jest zgoda Użytkownika Strony (art.6 ust.1 lit a RODO), która jest wyrażana poprzez zamknięcie komunikatu lub korzystanie ze Strony po wcześniejszym wyświetleniu komunikatu dotyczącego plików cookies, który wyświetla się przy wejściu na Stronę.
W przypadku, gdy Użytkownik Strony nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki, jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a nawet może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

10
Zmiany polityki
Aktualna wersja Polityki jest publikowana na Stronie. Niniejsza Polityka została przyjęta i obowiązuje od 31.03.2022 roku. Polityka będzie w razie potrzeby weryfikowana i aktualizowana.

11
Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące Polityki, zasad korzystania ze Strony, spraw związanych z ochroną danych osobowych prosimy kierować do Administratora Danych Osobowych, pisemnie na adres: ul. Potulickich 55, 05-510 Konstancin – Jeziorna.